Przez lata pytano mnie, jak warunkowo używać miejsc dziesiętnych z liczbami. W części 1 tej serii użyłem niestandardowego formatu liczb, aby to osiągnąć. Chociaż technika ta jest prosta, ogranicza również testy, które można zastosować.

Część 2 tej serii wykorzystuje funkcję MOD z formatowaniem warunkowym do wyświetlania miejsc dziesiętnych tylko wtedy, gdy liczba zawiera część ułamkową. Tym razem wyjaśnię, jak używać funkcji TRUNC w Excelu do warunkowego formatowania wartości dziesiętnych dla wartości procentowych.

Funkcja TRUNC usuwa wszelkie ułamkowe części liczby bez zaokrąglania. I odwrotnie, funkcja INT również usuwa ułamkowe części liczby, ale dodatkowo zaokrągla w dół mniejszą liczbę.

Nie zauważysz tego w przypadku liczb większych od zera, TRUNC i INT zwrócą tę samą wartość. Jednak TRUNC i INT zwrócą różne wartości dla liczb mniejszych od zera, jak pokazano na rysunku 1.

TRUNC i INT działają tylko z wartościami większymi niż 1 lub mniejszymi niż -1, więc formuły na rysunku 1 mnożą i dzielą przez 100, aby umożliwić funkcji wykonanie obliczeń, a następnie przywracają kwoty z powrotem do wartości dziesiętnych.

Rysunek 1: TRUNC i INT są podobne, ale zwracają różne wyniki dla liczb ujemnych.

Naszym celem będzie wyświetlenie liczby takiej jak 0,87 jako 87%, a liczby takiej jak 0,8325 jako 83,25%. Jeśli użyjemy sekcji Number w menu Home, otrzymamy wybór pomiędzy prezentacją obu liczb odpowiednio jako 87% i 83% lub 87,00% i 83,25%. Podobnie jak w części 2 tej serii, odpowiedź leży w funkcji formatowania warunkowego programu Excel.

Aby przetestować tę technikę, utwórz pusty arkusz w programie Excel, a następnie, jak pokazano na rysunku 2:

 1. Wprowadź zakres wartości dziesiętnych w komórkach A1:A4, takich jak 0,87, 0,8325, 0,7252 i 0,91.
 2. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować warunkowo, w tym przypadku komórki A1:A4.
 3. Wybierz polecenie Formatowanie warunkowe z menu Narzędzia główne.
 4. Wybierz opcję Nowa reguła.

Rysunek 2 : Formatowanie warunkowe umożliwia zastosowanie zmiennego formatowania do komórek arkusza.

Kolejne kroki zostały przedstawione na rysunku 3:

 1. Wybierz opcję Użyj formuły, aby określić, które komórki mają zostać sformatowane.
 2. Wprowadź następującą formułę:

=TRUNC(A1*100)=A1*100

Uwaga: Jeśli klikniesz komórkę A1 podczas pisania tej formuły, Excel doda znaki dolara, aby odwołanie do komórki stało się $A$1. W takim przypadku naciśnij trzykrotnie klawisz F4, aby usunąć odwołanie bezwzględne. Jeśli tego nie zrobisz, wszystkie zaznaczone komórki będą miały formatowanie oparte na komórce A1.

 1. Kliknij przycisk Formatuj.
 2. Wybierz opcję Procent.
 3. Ustaw liczbę miejsc dziesiętnych na 0 (zero).
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Formatowanie komórek.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

Rysunek 3: Pokazana formuła zapobiega wyświetlaniu końcowych zer w procentach, więc .87 będzie wyświetlane jako 87% zamiast 87.00%.

Następnie dodaj drugą regułę formatowania warunkowego, aby wyświetlić dwa miejsca po przecinku dla wszystkich innych liczb. W razie potrzeby zaznacz komórki A1:A4, a następnie wykonaj powyższe kroki z dwoma wyjątkami:

 1. Użyj tej formuły, gdy dojdziesz do kroku 5
 2. Ustaw liczbę miejsc dziesiętnych w kroku 8 na żądany poziom, zazwyczaj 1 lub 2.

W tym momencie, zakładając, że określono dwa miejsca po przecinku dla drugiej reguły, komórki od A1 do A4 powinny wyświetlać odpowiednio 87%, 83,25%, 72,52% i 91%, jak pokazano na rysunku 4. Należy pamiętać, że formatowanie warunkowe zastępuje formatowanie, które można zastosować do komórek za pomocą sekcji Liczba w menu Narzędzia główne programu Excel lub okna dialogowego Formatowanie komórek.

Aby usunąć formatowanie warunkowe, można użyć polecenia Wyczyść formaty z menu Narzędzia główne programu Excel lub wykonać czynności przedstawione na rysunku 4:

 1. Wybierz polecenie Formatowanie warunkowe z menu Narzędzia główne.
 2. Wybierz polecenie Wyczyść reguły.
 3. Wybierz Wyczyść reguły z całego arkusza lub, jeśli chcesz być bardziej selektywny, Wyczyść reguły z wybranych komórek.

Rysunek 4: Formatowanie warunkowe można łatwo usunąć z całego arkusza lub tylko z wybranych komórek.

Powiązane artykuły:

Warunkowe wyświetlanie miejsc dziesiętnych w Excelu: Część 1
Warunkowe wyświetlanie miejsc dziesiętnych w Excelu: Część 2