Z nowego badania Deloitte wynika, że technologia i analityka danych powinny odgrywać większą rolę w audytach spółek giełdowych.

W badaniu zatytułowanym "Audyt przyszłości" większość respondentów wskazała, że badania są niezbędne do zapewnienia, że sprawozdania finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości oraz że kontrole wewnętrzne nad sprawozdawczością są właściwe.

Respondenci zdecydowanie wskazali, że biegli rewidenci muszą również rozszerzyć zakres stosowania technologii, z czym zgodziło się 84 procent podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, 76 procent członków komitetów audytu i 70 procent użytkowników.

Podczas gdy 70 procent członków komitetów audytu i podmiotów zajmujących się przygotowaniem sprawozdań finansowych uważa, że biegli rewidenci wykorzystują innowacyjne technologie i usprawnienia procesów w sposób nadążający za branżą, użytkownicy byli znacznie mniej skłonni uwierzyć, że mniej niż połowa (46 procent) zgadza się z tą opinią.

Jednak 59% użytkowników sprawozdań finansowych i 46% członków komitetów audytu uważa, że biegli rewidenci powinni być bardziej proaktywni w radzeniu sobie ze zmieniającymi się wymaganiami - wynika z ankiety.

Uwaga: Nie podano odsetka odpowiedzi dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe.

Większość ze wszystkich trzech grup respondentów â 66% do 67% â wskazała, że dodatkowe informacje byłyby szczególnie cenne, gdyby wykraczały poza to, co jest zawarte w tradycyjnych sprawozdaniach finansowych, takich jak komunikaty o zyskach, prezentacje dla inwestorów i czynniki ryzyka.

Firma przeprowadziła ankietę wśród następujących osób:

  • 150 użytkowników sprawozdań finansowych - profesjonalistów z sektora finansowego, którzy wykorzystują dokumenty i analizy do badań inwestycyjnych
  • 50 członków komitetów audytu - obecnych lub byłych członków zarządów spółek giełdowych, którzy nadzorują raportowanie i ujawnianie informacji
  • 50 osób sporządzających sprawozdania finansowe - wyższa kadra kierownicza i menedżerska zaangażowana w przygotowanie sprawozdań i dokumentów do badania.

Inwestorzy szukają zaufanych źródeł w coraz bardziej złożonym i wymagającym globalnym środowisku biznesowym" - powiedział Joe Ucuzoglu, prezes i dyrektor generalny Deloitte & Touche LLP oraz lider praktyki audytu Deloitte. Wielu inwestorów poszukuje szerszej i głębszej wiedzy, która pomoże im podejmować mądrzejsze i bardziej świadome decyzje. Zawód biegłego rewidenta jako całość będzie postrzegany jako wykraczający poza domenę historycznych sprawozdań finansowych.â

Ucuzoglu podkreślił również, że audytorzy powinni rozważyć raportowanie o najważniejszych metrykach biznesowych, które mają wpływ na rynki. Metryki te obejmują kluczowe wskaźniki wydajności, wskaźniki branżowe i miary nie-GAAP.

Środowisko biznesowe ulega ciągłym zmianom, stymulowanym przez innowacje technologiczne i zmieniające się oczekiwania" - powiedział Ucuzoglu. Aby dostarczyć największą wartość, zawód biegłego rewidenta musi być liderem poprzez podejmowanie świadomych kroków, aby sprostać wyzwaniom i wprowadzić badania sprawozdań finansowych w przyszłość. Będzie to wymagało znacznych inwestycji i odważniejszego sposobu myślenia niż ten, z którego znana była w przeszłości publiczna księgowość.

Wreszcie, ankieta wskazuje, że użytkownicy są ograniczeni w tym, jak dobrze mogą w pełni zrozumieć audyty i to, co robi audytor poza samymi raportami, zgodnie z informacją prasową firmy o audycie. Sygnalizuje to potrzebę bardziej bezpośredniego kontaktu pomiędzy audytorami i użytkownikami, tak aby każdy z nich mógł lepiej zrozumieć drugiego, zgodnie z komunikatem firmy.